ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
14 ม.ค. 2562
102 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
182
14 ม.ค. 2562
103 เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
176
08 ม.ค. 2562
104 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ม.ค. 2562
105 ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 ม.ค. 2562
106 ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562
181
04 ม.ค. 2562
107 ประกาศเรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 ม.ค. 2562
108 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 ม.ค. 2562
109 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 ม.ค. 2562
110 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัด อบต.และผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
187
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56