ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
07 ม.ค. 2556
262 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
02 ม.ค. 2556
263 ประกาศอบต.ทอนหงส์ เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
369
04 ธ.ค. 2555
264 ประกาศ เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
30 พ.ย. 2555
265 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบบ ผด.๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
575
26 พ.ย. 2555
266 ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.ก้าวหน้าใส่ใจบริการลดขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
01 พ.ย. 2555
267 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
29 ต.ค. 2555
268 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายใหม่) ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
18 ต.ค. 2555
269 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ผด 3 งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
480
15 ต.ค. 2555
270 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
15 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56